Eksistentiel terapi

Eksistentiel psykoterapi

Det at arbejde eksistentielt er i bund og grund at have en eksistensfilosofisk tilgang til mennesker. I eksistensfilosofien beskrives de menneskelige grundvilkår – som f.eks. frihed, valg, ansvar og indbyrdes forbundethed – der er ens for alle mennesker og den menneskelige væren.
Hvordan vi hver især er i verden og lever med disse vilkår er forskelligt, og det er denne din væren-i-verden, der vil blive lagt frem og ligger til grund for samtalerne: Hvordan vælger du at være dig i verden? Og hvordan møder du verden?

Derfor fokuserer terapien mere på dig end på symptomer eller diagnoser. Det terapeutiske arbejde kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om din eksistens, dvs. hvordan du lever dit liv. Det kan også hjælpe dig til at leve mere i overensstemmelse med dine værdier og antagelser. Denne terapiform handler altså om at opnå klarhed omkring dit liv ved at finde frem til dig selv eller tolke kriser, der kan opstå i livet.

Eksistentiel terapi kan med andre ord hjælpe dig med at lære at anerkende, acceptere og tage ved lære af følelser som f.eks. angst, skyld, fortvivlelse. Disse følelser er en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske. Men de kan også begrænse ens livskvalitet, hvis man ikke er afklaret om, hvordan man forholder sig til dem.

Tilgangen i eksistentiel terapi vil styrke din evne til at træffe rationelle valg og udvikle dit potentiale

 

I den eksistentielle tilgang til mennesker er vi ikke interesserede i at skulle placere den enkelte i en kasse eller logisk systematisere den forståelse eller forklaring, der viser sig samtalen. Vi er interesserede i at undersøge og belyse eksistensen, og hvordan den træder frem i relation til og forbundethed med sin omverden. Det er oplevelsen af klarhed over klientens eget levede liv samt erkendelse af hvor og hvordan valg, frihed og ansvar træder frem og skaber muligheder for bevægelse i livet. Det er bestræbelse på at skabe accept i nuet for at kunne gøre sig fri til at bevæge sig i sit liv i den retning, man ønsker og vælge.

Hvordan foregår en terapisamtale

 

Jeg er din samtalepartner, som sammen med dig kigger på
det i dit liv, du måske udfordres af, er nysgerrig på og gerne vil undersøge.

 

Når du går i samtaleterapi hos mig, så undersøger vi sammen, hvad det er for nogle
problemstillinger, du har brug for at kigge nærmere på. Måske oplever du at
have det svært i dine relationer. Det kan være udfordringer med dit selvværd,
din identitet, at du oplever at hænge fast i de samme gamle følelser og
tankemønstre eller handlemønstre, som påvirker den måde, du knytter dig til
andre på. Et andet tema kan være oplevelsen af ikke at kunne forene de forskellige sider
af tilværelsen, som betyder noget for dig.  Det kan være i forhold til arbejdet, den måde du indretter dig i livet eller overfor din partner – eller følelsen af ikke at være på den rigtige
hylde. En følelse af ubalance, som du er nødt til at reagere på. 

Du skal vide, at jeg ikke vil ikke noget bestemt med dig. Som eksistentiel terapeut er mit udgangspunkt, at jeg tror på, at klienten har de ressourcer, der skal til, for at finde mening med sit liv og at jeg møder dig frit og åbent. Det vil med andre ord sige, at jeg sætter min egen forståelse i parentes og med nærvær og respekt forholder mig nysgerrigt til den livsverden, som du lægger frem. Det er dine oplevelser og dit syn på dig selv og dit liv, der ved fælles undren skal kigges på – dine følelser, sociale relationer, overbevisninger og værdier, eller kort sagt dit liv, som det leves her og nu, så du dermed hjælpes til frit og åbent at kunne rumme det, både det positive og det negative.  Det er min opgave som terapeut at hjælpe dine beskrivelser på vej. Ved at være åben, undrende og spørgende hjælper jeg dig til at kunne beskrive din situation så konkret og detaljeret som muligt, så det problematiske træder klart frem. For når du kan det, så åbnes der samtidig op for de indre ressourcer, som vil gøre dig bedre i stand til at rumme din livssituation og måske opdage u-erkendte sider af dig selv, der kan være med til at skabe forandring i dit liv.

Det er ikke sikkert, du ønsker at skabe ændringer i dit liv og det ligger i det enkelte menneskes frihed til at træffe valg og være ansvarlig for sine valg, at du også har friheden til ikke at ændre på noget.
Det ligger altid hos klienten selv at træffe den beslutning.

Når jeg arbejder eksistentielt, er jeg primært optaget af klientens verdensbillede og eksistentielle ståsted her og nu. Senere i forløbet kan det blive aktuelt at undersøge klientens syn på elementer i vedkommendes fortid – ikke så meget for at finde årsager, men mere for at se en
tidsudvikling og evt. forholde sig proaktivt til fremtiden.

Du kan læse mere om
eksistentiel psykoterapi her: 
https://eksistentiel-psykoterapi.com